‘ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗಳು’ – ಕಾ.ನಾ.ಭ.

ಶ್ರೀ ಕಾ.ನಾ.ಭ. ಅವರು ಬರೆದ “ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗಳು” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಹಲವು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಗಳ ಸಂಕಲನ. ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳ ಕುತೂಹಲಕಾರೀ ಅಂತ್ಯವೂ ಪ್ರೇತಾತ್ಮವೊಂದರ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಆಗುವದನ್ನಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.ಲೇಖಕರು ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಹೊಸ ಪರಿ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಓದಿ “ಭಯಾನಂದ”ವನ್ನು ಹೊಂದಿ.

-Mahabaleshwara Hegde

Advertisements

About pustakapremi

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವೇದಿಕೆ. ಪುಸ್ತಕಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೊಂದು ಸಮೃದ್ಧ ತಾಣ.
This entry was posted in ಕನ್ನಡ, ಕಾ.ನಾ.ಭ., Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s