’ಋತ-ಸತ್ಯ-ಧರ್ಮ’

ruta satya dharma

ಋತ-ಸತ್ಯ-ಧರ್ಮ : ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಾನುಭವ

ದಾನ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಪಾಪ ಸುತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಧರ್ಮವಾಗಿ ನಡೆಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಲ್ಲಾ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನೋ, ಕತೆಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೋ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಧರ್ಮದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು, ಅದರ ನಾಶವನ್ನು, ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು, ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆ, ಧರ್ಮಪರತೆ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಳಲ್ಲೂ ಹರಡುವ ಹೊಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ. ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತ, ಕ್ರೌರ್ಯದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣದ ಬೆಳಕನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತ, ವಿರೋಧಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತ ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸತ್ಫಲವಾಗಿಯೇ ಇಂದು ಸಮಾಜ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ; ಧರ್ಮಪರತೆ ಇಂದಿನ ಜನಾಂಗದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೆಡೆದು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಸಶಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ ಎಂದರೆ ಏನು? ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಬಾಳುವ ನಮಗೂ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇನು ? ಅದರ ಸ್ವರೂಪ, ಲಕ್ಷಣಗಳಾದರೂ ಏನು? ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಗಳ ಅನುಕರಣೆ ಇಂದು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ? ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಕಾಡಬೇಕು ಕೂಡ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಿಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವುದೇ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಯವರ ಋತ-ಸತ್ಯ-ಧರ್ಮ ಪುಸ್ತಕ.

ಕೆಲವೊಂದು ಕಿರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಓದುಗರ ಮನದೊಳಗೆ ತಲುಪಿಸಬಹುದೆನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಯವರ ಈ ಪುಸ್ತಕವೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಋತ-ಸತ್ಯ-ಧರ್ಮಗಳ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆಯಿರುವ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದರೊಳಗಿನ ವಿಷಯ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಪುಸ್ತಕವಾದ “ದೇವರು” ಎಂಬುದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗದಂತೆ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು, ಎಂದು ಗ್ರಂಥಕರ್ತರೇ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

“ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ” – ಇದೇ ‘ಆಸ್ತಿಕ್ಯ’ – ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನೆಂಬುದು ಇದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ ಅಥವಾ ಉಭಯವೋ, ಅಂತು ಸರ್ವಶಕ್ತವಾದುದು ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಭಾವನೆ ಸ್ವತಃ ತಾನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾರ ಬಲವಂತದಿಂದಾಗಲಿ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದಿಂದಾಗಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅದು “ಋತ” . ಋತವೇ ‘ಮೊದಲ ನಂಬಿಕೆ’. ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟುವುದೇ ಇತರ ನಂಬಿಕೆಗಳು. ಮನಸ್ಸು ತಾನಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವೇ ನಂಬಿಕೆ; ಈದೇ ಋತ” ಎಂದು ಋತಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೀಗೆ ತಾನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡ ಉತ್ತರವನ್ನು, ಇತರರು ಕೊಡುವ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂದು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ‘ನಿಶ್ಚಯ’ವೇ “ಸತ್ಯ” ಎಂದು ನಂತರ ಸತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸರ್ವಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಅನ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನಪೇಕ್ಷಿಸದೆ, ಅನ್ಯ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ, ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಯೇ – ಋತ. ಅದೇ ನೈಜ, ಅದೇ ಸಹಜ. ಅದೇ ಯಥಾರ್ಥ. ಯಥಾರ್ಥವೇ ಋತ ಮತ್ತು ಋತದ ವಾಗ್ರೂಪವೇ ಸತ್ಯ. ಸತ್ಯದ ಕ್ರಿಯಾರೂಪವೇ “ಧರ್ಮ”. ಹೀಗೆ ಋತ-ಸತ್ಯ-ಧರ್ಮ ಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಮಂಡನೆಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ, ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಹೇಳಿರುವುದು ಉಲ್ಲೇಖಾರ್ಹ – “ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಾಗುವ ಯಥಾರ್ಥದ ಕುರಿತ ಚಿಂತನೆಯೇ ‘ಋತ’, ಮಾತಿನಿಂದ ನುಡಿದ ಈ ಯಥಾರ್ಥ ವರ್ಣನೆಯೇ ‘ಸತ್ಯ'”. ನಂತರ ಋತದ ವಿವಿಧ ಸ್ವರೂಪಗಳಾದ ಋಜು, ಋಣ, ಋತುಗಳ ವಿಚಾರ ಹಾಗು ಋತು-ಸತ್ಯಗಳ ನಡುವೆಯಿರುವ ಸಬಂಧವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವ ಅನೇಕ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
“ಋತವೆಂದರೆ ಅಂತರಂಗದ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತರರ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಹಾಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಾನಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ಯಥಾರ್ಥ. ಅಂದರೆ ‘ಒಳಹೊಳಪು’, ಅಂತರಂಗ ದೃಷ್ಟಿ. ಇದೇ ನೈಜ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಲದು, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಒಳಹೊಳಪಿನ ಸ್ಥೀರೀಕರಣ ( ಧೃಡೀಕರಣ) ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಪಂಚದ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿಂದ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡ ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚದ ತಿಳುವಳಿಕ್ಕೆಯೇ – ಸತ್ಯ (ಹೊರ ಒಳಪು)” ಎಂದು ವಿದಗ್ಧಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಒಳ ಮತ್ತು ಹೊರ ಒಳಪುಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಶ್ಯಂಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವೇ – “ಧರ್ಮ”. ಧರ್ಮವೆಂಬುದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಲ್ಲ ನಡತೆ. ಜೀವದ ಕರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಪಡಿಸಿ ಅದು ವಿಶ್ವಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ – ಅಂದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ಸವೆಯಿಸಿ ಲೋಕಹಿತ ಭಾವವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪುಣ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಧರ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ!!. ಮುಂದೆ ಅವರು ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಪ್ರಕೃತಿನಿಯಮಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಸರ್ವವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ , ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನು ಈ ವೈವಿಧ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅವನ ಚಿಂತನೆ, ಅರಿವು, ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಣವೈಚಿತ್ರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿದೆ. “ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಧರ್ಮನಿಯಮಗಳಿರಲಾಗದು” ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

“ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತಾಗಿ, ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮೇಲೇಳಬಲ್ಲವನು. ಈ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಅವನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಮೇಲಕ್ಕೇಳುವ ವಿಧಾನವೇ ಧರ್ಮ !. ಜನ್ಮದಿಂದ ಪ್ರಕೃತ್ಯಂಶವಾಗಿ ಯತ್ನದಿಂದ ಪ್ರಕೃತ್ಯತೀತನಾಗುವುದು ಮನುಷ್ಯಧರ್ಮ” ಎಂದು ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಯವರು ಹೇಳುವಾಗ , ಮನುಷ್ಯಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಅದಕ್ಕಿರುವ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಓದುಗನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪರ ನಡತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.

– ಚಂದ್ರಹಾಸ

Chandrashekar Bc

Posted in ಕನ್ನಡ, Uncategorized | Tagged , | ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

‘ಸಂದರ್ಭ ಸಂವಾದ’ – ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ

sandarbha samvada

ಭೈರಪ್ಪನವರ ಒಂದು ಅಂಕಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ”ಇಂಥಾ ಘಟನೆ ಬೇರಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದೀತು” ಹಾಗೂ ಅವರು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ ರ ತುಘಲಕ್ ನಾಟಕದ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಬರೆದ ಲೇಖನ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ನಾಡರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬರಹ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮತೀಂದ್ರ ನಾಡಿಗ್,ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟರು,ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶರವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು.ಮುಂತಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪನವರು ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನಗಳು,ಭೈರಪ್ಪನವರು ಸ್ವತಃ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ರವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ ಅಂಕಣ.ಮಂದ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು ಎಂಬ ಬರಹ. ಭೈರಪ್ಪನವರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಓದಬೇಕೆಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಲೇಬೇಕಾದ ಕೃತಿ.

ಭೈರಪ್ಪನವರ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ.ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ಅವರು ಬದ್ದವಾಗಿರುವ ರೀತಿ.ಹಾಗೂ ಅವರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿ(ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ)ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಓದಲೇಬೇಕು.

ಅವರು ಮಂದ್ರ ಕೃತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ಓಡಾಟ,ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Naveen Sv

Posted in ಕನ್ನಡ, Uncategorized | Tagged , | ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

’ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಆಕರ ಕೋಶ’

kannada nudiya aakara koshaಧಾರವಾಡ ಕನ್ನಡ, ಮೈಸೂರು ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಕನ್ನಡ, ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವ ಒಳನುಡಿಗಳೆಷ್ಟು? ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಬಳಸುವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನ ಬೇರೆತನ ಏನು? ಕನ್ನಡದ ಇತಿಹಾಸವೇನು? ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅದು ಬದಲಾಗುತ್ತ ಬಂದ ರೀತಿ ಏನು?

ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ಎನ್ ಸೈಕ್ಲೊಪಿಡಿಯಾ ಸ್ವರೂಪದ ಪುಸ್ತಕ “ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಆಕರ ಕೋಶ”

ಈಗ ಮುನ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೊಳ್ಳಲು ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ:
https://munnota.com/product/kannada-nudiya-akara-kosha/

 

-ಮುನ್ನೋಟ

Posted in ಕನ್ನಡ, Uncategorized | Tagged | ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

‘Deep Simplicity’ – John Gribbin

deep simplicity

ಒಮ್ಮೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಿದೆಯೆಂದು, ಎನಾಗುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ನಮಗೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ, ವಿಸ್ಮಯತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯನ್ನಾವರಿಸುತ್ತದೆ? ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾಗ ಕಾಣುವ ಅರಣ್ಯ ಆಗಸ ನದಿ ಮೋಡಗಳ ನೋಟವಾಗಿರಬಹುದು, ಮಾರುಕಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣಣೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡುವಾಗ ಸಿಗುವ ಲೋಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಚಿತ್ರಣವಿರಬಹುದು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಕೀಟಗಳ ಜೀವನ ರೀತಿಯಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿರುವ ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರ, ಕತ್ತೆತ್ತಿ ಆಗಸದೆಡೆಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಗ್ರಹ ಚಂದ್ರ ಸಮೂಹವಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಜಟಿಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಭಂದವಿರುವಂತೆ, ವಿರುದ್ದವಾಗಿದ್ದರೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಧಾರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಗುರಿಯತ್ತ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುವುದಲ್ಲವೆ? ಆದಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ, ಮುಂದೆ ಅನಂತದೆಡೆಗೂ ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆಯಾದರೂ, ಕಾಲವೊಂದೇ ಈ ಅನಂತ ಚಲನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ!

ಹೌದು ನಮ್ಮೀ ಅರಿವಿನ ವಿಸ್ತಾರ ವಿಶಾಲವಾಗುತ್ತಿರುವುದೇ ನಾವು(ಬುದ್ಧಿ) ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಸರಳವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಸೂರ್ಯ ಏಕೆ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗುತ್ತಾನೆ ? ಮಳೆಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಣ್ಣಗಳಿರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಗ್ರಹಣ ಉದ್ಭವಿಸಲು ಕಾರ್‍ಅಣವೇನು? ನೀರು ಏಕೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ? ಸೇಬು ಕೆಳಗೆ ಏಕೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ? ಆಹಾ ಎಂಥ ಸುಲಭವಾದ ಮುಗ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನೇಕ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪೂರ್ವದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಗೌರವಾರ್ಥ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ನುಡಿದಿದ್ದು ಹೀಗೆ – “ನಾನೇದರೂ ದೂರವನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದು ದಿಗ್ಗಜರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತು”. ಅಂದರೆ ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು(ದಿಗ್ಗಜರು) ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಉತ್ತರಗಳೇ ಮುಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಎಲ್ಲ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ದೊರೆತಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಗಳೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದವು. ಹೀಗೆ ಸೂತ್ರವೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಸೂತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಅಜ್ಞಾತ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥದ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಂದೂ ನಿಲ್ಲದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಇನ್ನೂ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಸೂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ.

ವಿಜ್ಞಾನದ ಉತ್ತರಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಅದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದೂ ಕಷ್ಟವಾಗತೊಡಗಿದವು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನದ ಅನೇಕ ಸಿದ್ದಾಂತ ಅವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದರೂ, ಅವುಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ ಸಮಾಜದಗೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಳವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯರ ವಿಚಾರಪರತೆಯ ನಿಲುಕಿಗೆ ದೂರವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಂತಹ ಜಟಿಲ ಸಂಕೀರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಆದಷ್ಟೂ ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ತಿಳಿಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಗ್ರಿಬ್ಬಿನ್ ಬರೆದಂತಹ “ಡೀಪ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ” ಎಂಬ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಒಂದು. ಗ್ರಿಬ್ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ , ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಅಂಕೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ವಿಶ್ವವು, ಹೇಗೆ “ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ” ವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನಾವರಣಹೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು “ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ”ದ ಆಯಾಮಾದ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಗಣಿತ,ಭೌತ,ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸೂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಹೆಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್‍ಗೆ ಕಾರ್‍ಅಣವಾಗುತ್ತದೆ? ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗೆ ಚಂಡಮಾರುತವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ?, ಕೆಲವು ಸಮುದ್ರ ತಟಗಳು ಅಂಕುಡೊಂಕಾಗಿಯೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನೇರವಾಗಿಯು ಇರಲು ಕಾರಣವೇನು?, ಯುಗಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಅಚೇತನ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿದ್ದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಜ್ಞಾನದ ದರ್ಶಕದಿಂದ ಅವಲೋಕಿಸುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥವಾಗದ ಪ್ರಪಂಚದ ಗಹನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾನವ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿಟ್ಟೆಯ ರೆಕ್ಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಅದ್ಭುತ ವರ್ಣವಿನ್ಯಾಸ, ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣದ ಕಮಾನು, ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಚಂದ್ರನ ದೂರ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೇ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ಭ್ರಮಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಚಲನೆ, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಹುಟ್ಟು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗಹನ ಸಮಷ್ಠಿ ಸರ್ವಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಗಳೇ ಅಧಾರಶಿಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ, ಎಂಬುದನ್ನು ಅನೆಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವರಹಸ್ಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಯ ಓರೆಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಡಿದು, ವಿಚಾರಶೀಲವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿ ದುಡಿದು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗುವಂತೆ “ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ”ದಂತಹ(Chaos Theory) ಅನೇಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಮಸ್ತರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಋಣಿಯಾಗಿರಲೇಬೇಕು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಕೂಡ.
– ಚಂದ್ರಹಾಸ

Chandrashekar Bc

Posted in ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ವಿದೇಶಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, Uncategorized | Tagged , , | ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

‘Serious Men’ – Manu Joseph

ಅಯ್ಯನ್‌ ಮಣಿ ಒಬ್ಬ ನೌಕರ. ಅದೂ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಜಾತಿಯಿಂದ ದಲಿತ.ಅದರ ಅರಿವೂ ಅವನಿಗಿದೆ. ಅವನ‌ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಅರವಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಅವನಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಸಿಗಬಹುದಿತ್ತು,ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಅಯ್ಯನ್ ಮಣಿಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲಿನವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪವಿದೆ. ತಾನು ಬದುಕುವ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ ಇರುವ ಕೆಲಸ ದೊರೆತ ಮತ್ತೆ ಜನರು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರಿವಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ದಿನವಿಡೀ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅಸಡ್ಡೆಯಿದೆ. ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಳ ಹೊಕ್ಕಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಜೀವನ ಸುಭದ್ರ ಎಂದುಕೊಂಡು ಅವನೊಂದು ಉಪಾಯ ಹೂಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಬಾಸ್ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅರವಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಪೋಪ್ ಜೊತೆಗಿನ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನ ‌ನಂತರ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬರದಂತೆ ಅವನನ್ನು ತಡೆಯಲಾಯಿತು. ಅದೇನೂ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೂ ಪೋಪ್ ಗೂ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಅವನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಅಯ್ಯರ್. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಜಗಳ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಕಾಯುವ ದಲಿತ ಮಣಿ. ನಮ್ಮ ನಡುವೇ ದಿನ ಅನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಇವೆ ಅವು ದಿನಾ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಬೆಲೂನು ಹಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಅರವಿಂದನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನ್ನುವ ಇತರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಇದರ ನಡುವೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ಒಪರ್ಣ ಅನ್ನುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ.ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮತ್ತು ಅರವಿಂದ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು? ಅಯ್ಯನ್ ಮಣಿಯ ಪ್ಲಾನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯ್ತ? ಅರವಿಂದ ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕತೆ ಏನು? ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ serious men ಅನ್ನುವ manu Joseph ರ ಮೊದಲ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಇಡಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಲೇಖಕ ಗ್ರಹಿಸಿದ ಕಾಮಿಕ್ ಧಾಟಿಯ ನಿರೂಪಣೆ‌. ದಲಿತ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘರ್ಷ ಅದೂ ವಸ್ತು ನಿಷ್ಟವಾಗಿ. ಸಮಾಜದ ಬಗೆಗಿನ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ನೋಟ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟ ಓದು. ಇದು ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಲೇಖಕರ ಎರಡನೆಯ ಪುಸ್ತಕ illicit happiness of others ಹುಡುಕಿ ಶುರು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಇಷ್ಟವಾದ ಬರಹಗಾರ manu Joseph.

-Prashanth Bhat

Posted in ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಭಾರತೀಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, Uncategorized | Tagged , | ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

‘ಆವರಣ’ – ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ

ಪುಸ್ತಕ ಮಾದರಿ – ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾದಂಬರಿ
ಪುಸ್ತಕ ವಿಷಯ – ಭಾರತದ ಮೊಘಲ್ ಇತಿಹಾಸ (ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನ)

ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಮಾಯೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆವರಣವೆಂದೂ ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಕ್ಷೇಪವೆಂದೂ ಹೆಸರು.

ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು –
ರಜಿಯಾ (ಲಕ್ಷ್ಮಿ) – ಪ್ರಗತಿಪರ ವಿಚಾರವುಳ್ಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕಿ
ಅಮೀರ – ಪ್ರಗತಿಪರ ವಿಚಾರವುಳ್ಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಕಥೆ –
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನೂ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಪ್ರಚಾರಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಪೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾಡವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಮೀರನಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಅಂದರೆ ನೋಡುಗರ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕುವ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಮಾಡಿಸಿ ದೇಶದ ಸಮಸ್ತರಲ್ಲೂ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಲಿಖಿತ ಉದ್ದೇಶ.

ಭಗ್ನವಾದ, ಅಲೌಕಿಕಭಾವ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಉಗ್ರನರಸಿಂಹನ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ರಜಿಯಾಳ ಮನಸ್ಸು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದದ್ದು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ಇಪ್ಪತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಂದೆ ನರಸಿಂಹೇಗೌಡರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಮೀರನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಜೀವನ, ತಂದೆ ನರಸಿಂಹೇಗೌಡರ ಮರಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೇಖಕರು ತುಂಬಾ ನೈಜರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊಘಲರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆದ ಅಮಾನುಷ ಯುದ್ಧಗಳು, ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು, ಮತಾಂತರಿಸಲು ಬಳಸಿದ ವಿಧಾನಗಳು, ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಕ್ರೌರ್ಯಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಭಗ್ನ ಗೊಳಿಸಿದ ವಿಧಾನಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಜೀವನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಹಲ್ಲೆಗಳು ನೈಜರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ.

ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಡುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದಿಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮನ್ನು ಸೇರುವ ತಡೆರಹಿತ ರೂಪಾಂತರ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.

ಕೊನೆಯ ಮಾತು:
ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಇರದೆಯಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕನು ಓದಲೇಬೇಕಾದ ಕಾದಂಬರಿ. ಕಾದಂಬರಿಯು ೨೦೦೭ ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣ ಕಂಡರೂ ೨೦೧೭ ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾದಂಬರಿಯು ಪ್ರಗತಿಪರ ವಿಚಾರವುಳ್ಳ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯೋಚಿಸಲು, ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.

Praveenkumar Masanagi

Posted in ಕನ್ನಡ, Uncategorized | Tagged , , | ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

‘ಚಾರ್ ದಾಮ್’- ಹೇಮಮಾಲಾ ಬಿ

chardham.jpg‘ಚಾರ್ ದಾಮ್’ ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನದ ಲೇಖಕರು ಯಮುನೋತ್ರಿ, ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಕೇದಾರನಾಥ ಮತ್ತು ಬದರೀನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಇತರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಬೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳ ಸಹಿತ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯುತ್ತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಥನ ಓದುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ನಮಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಓಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಚಾರ್ ದಾಮ್ ಗೆ ಬೇಟಿಕೊಡಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂತವರನ್ನು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಓದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಚಾರ್ ದಾಮ್ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನದ ಲೇಖಕರು : ಹೇಮಮಾಲಾ ಬಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕರು : ಸ್ನೇಹ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು.

Jayashree Girish

 

Posted in ಕನ್ನಡ, Uncategorized | Tagged , | ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ